Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται η Δημοσιοποίηση της 1ης Τροποποίησης (ΑΔΑ: 6Π4Δ4653ΠΓ-9ΟΞ) της αριθμ. 130/5917/18-01-2017 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 7ΑΖΚ4653ΠΓ-ΔΝΦ ), αντικαθιστώντας την πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 «Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης», ως ακολούθως:
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 28-02-2017. Οι υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στήριξης μέσω πληροφοριακού συστήματος στον ιστότοπο:
και η επεξεργασία των αιτήσεων  στον ιστότοπο:
                                                                                                                    Ο
                                                                                                      Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                                                                                    
Written by NEWS ΦΛΩΡΙΝΑ

0 σχόλια