Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΑΞΙΣ ὑπ᾽ ἀριθμ. 168/2015

Πρός
τόν Πανοσ. ἀρχιμανδρίτην
Νικηφόρον Μανάδην
Ἱεροκήρυκα
καί τέως Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ἑορδαίας
Εἰς ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Διά τοῦ παρόντος ἡμῶν ἐγγράφου καί κατόπιν χειροτονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτού Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου (πρώην Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως), ἀναθέτομεν σοι καθήκοντα μετακλητοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.
Ὡς Πρωτοσύγκελλος, θά μέ ἀναπληροῖς κατά τάς ἀπουσίας μου εἰς τάς συνεδριάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀργανισμῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, θά διευθύνῃς τό Μητροπολιτικόν Γραφεῖον, θά ἐποπτεύῃς τῆς ὅλης συντελουμένης ἐργασίας εἰς τούς διαφόρους τομεῖς τῆς δραστηριότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί θά ὑπογράφῃς πᾶν ἔγγραφον.
Ἐλπίζω, ὡς παλαιός ἱερεύς, Ἱεροκῆρυξ καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἑορδαίας, ὅτι μετά ζήλου καί δραστηριότητος θά ἐκτελῇς τά καθήκοντά σου ὡς Πρωτοσυγκέλλου, ἐργαζόμενος καί συνεργαζόμενος μετά λοιπά διοικητικά ὄργανα καί τούς ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τάς ἑκάστοτε διδομένας ὑφ’ ἡμῶν ἐντολάς καί νά συντελεῖτε εἰς τήν κατά πάντα εὔρυθμον λειτουργίαν τῶν Γραφείων καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 28ῃ Σεπτεμβρίου 2015

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Written by NEWS ΦΛΩΡΙΝΑ

0 σχόλια