Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :
1. Ιωάννη Βοσκόπουλο       Δήμαρχο Φλώρινας
2.  Αντώνιο Σίπκα    Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3.  Χρήστο Μπαρδάκα       Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4.  Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη    Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5.  Θεόδωρο Δημόπουλο    Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6.  Νικόλαο Δούμτση    Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7.  Γεώργιο Απιδόπουλο       Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
8.  Δημήτριο Θεοφανίδη    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
9.  Μιχαήλ Καρακόλη    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
10. Νικόλαο Ευαγγέλου    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
11.  Όλγα Μούσιου Μυλωνά    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
12. Νικόλαο Αλεξιάδη    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
13. Δημήτριο Λουκά    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14.  Αριστείδη Αριστείδου      Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
15.   Σωτήριο Τσορμπάρη    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
16.   Σπυρίδωνα Κρομμύδα    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
17  Αντώνιο Ζαέκη    Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
18.   Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
19.   Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη       Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
20. Θεόδωρο Ουλιάρη    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
21.  Ευστάθιο Κωνσταντινίδη     Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Ρόζα     Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη     Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
24.  Νικόλαο Καρυπίδη     Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
25.  Σταύρο Παπασωτηρίου     Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
26.  Θεόφιλο Σεχίδη     Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
27.  Χρήστο Κασκαμανίδη     Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
28.  Μιχαήλ Τσιώκα     Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
29.  Στέφανο Μαυρουδή    Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
30.  Παναγιώτα Φιλιππίδου - Παλτατζή     Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
31.  Ευάγγελο Γκέκτση     Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
32.  Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου    Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
33.  Θεόδωρο Τορλαχίδη     Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 06 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    «Υποβολή αιτημάτων του Δήμου Φλώρινας για πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού έτους 2018 στους Ο.Τ.Α. ά  & ΄β  βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δήμου Χαρίτου, Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2.    «Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών - εργασίες απεντόμωσης – εξολόθρευσης τρωκτικών και απολύμανσης των Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Φλώρινας για τις Δημοτικές Ενότητες, Φλώρινας, Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών».
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δήμου Χαρίτου, Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3.    «Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου των υπηρεσιών καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Φλώρινας για τις Δημοτικές Ενότητες, Φλώρινας, Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών».
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δήμου Χαρίτου, Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4.    «Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων  του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2018».
Εισηγητής κος Κων/νος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5.    «Επιστροφή καταβληθέντων ποσών».
Εισηγητής κος Κων/νος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6.    «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Πολιτειακή ηγεσία Απόστρατων Αυστραλίας για την προσφορά χώματος από την Τ.Κ. Βεύης, στις 30 Μαρτίου 2018».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7.    «Επιχορήγηση του Συλλόγου Προσφύγων Κιουταχειωτών-Μικρασιατών Φλώρινας «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στις 24 & 25 Μαρτίου 2018».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
8.    «Αποδοχή δωρεάς από την ΑΝΦΛΩ της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στις μελέτες με τίτλο: ¨Προμελέτη διυλιστηρίου ύδρευσης» και «Οριστική μελέτη αγωγού ύδρευσης από διυλιστήρι層.
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
9.    «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων και αδειοδότηση λειτουργίας του ΔΑΚ Φλώρινας¨».
10.    «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2018»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11.    «Έγκριση αυτοδίκαιης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ¨Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12.    «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»
Εισηγητής κος Κων/νος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Written by NEWS ΦΛΩΡΙΝΑ

0 σχόλια